Een Allesreiniger Ajax Limoen fris 5L koop je bij Van Hoye Kantoor BV Een Allesreiniger Ajax Limoen fris 5L koop je bij Van Hoye Kantoor BV Een Allesreiniger Ajax Limoen fris 5L koop je bij Van Hoye Kantoor BV
Advion 1397857 SafetySheet

Allesreiniger Ajax Limoen fris 5L

Numéro de produit: 1397857
Minimum afname: 2
€ 14,23 € 17,22 HTVA

Oop stocks: 30

Accouchement: 1-3 werkdagen

Logo

Description

  Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon.

  Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  Buiten het bereik van kinderen houden.

  Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

  Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.

  Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone en Glutaral kan een allergische reactie veroorzaken.

  Gevarenaanduiding;

  H301 Giftig bij inslikken.

  H302 Schadelijk bij inslikken.

  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H330 Dodelijk bij inademing.

  H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

  H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

  H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurigegevolgen.

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  EUH208 Bevat GLUTARAL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Caractéristiques

Stock: 30
Longueur: 192 cm
Largeur: 138 cm
Hauteur: 287 cm
Poids: 5207 gr
Volume: 7604
Marque: Ajax
Commerciële kleurnaam: Groen
Garantie: 24 maand
Inhoud (Netto): 5 l
Kleur: Groen
Nieuw artikel: Ja
Reservevulling: Ja
Vorm: Vloeistof
Wijze van verpakking: Flacon
Soort schoonmaakmiddelen: Alles reiniger